Eettiset periaatteet

1. Lait ja määräykset

Noudatamme toiminnassamme lakeja ja säädöksiä, sekä yhtiössä voimassa olevia ohjeita ja solmimiamme sopimuksia. Noudatamme arvojemme ja toimintaperiaatteidemme mukaista reilua ja vastuullista toimintaa ja yhteistyötä.

Jokaisen työntekijän velvollisuutena on tiedostaa omaa tehtäväänsä koskevat lait, säädökset ja ohjeet ja toimia niiden mukaisesti. Jos jokin toimintatapa on vieras, on työntekijän vastuulla ottaa siitä selvää. On tärkeää ymmärtää, että lakien ja ohjeiden noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia henkilökohtaisia tai yhtiötä koskevia seuraamuksia.

Odotamme, että yhteistyökumppanimme sitoutuvat samoihin periaatteiseen.

2. Taloudellinen raportointi

Kirjanpitomme tuottaa luotettavia raportteja yhtiön johdon, osakkeenomistajien, viranomaisten ja muiden tahojen käyttöön. Kirjanpitomme on totuudenmukaista ja tarkkaa, ja noudatamme kirjanpidosta annettuja ohjeita ja säännöksiä sekä hyvää kirjanpitotapaa.

Työntekijöidemme vastuulla on varmistaa, että väärää tai tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa tietoa ei ilmene kirjanpidossa. Kaikista tapahtumista esitetään totuudenmukaiset ja tarkat dokumentit, ja kirjaukset tehdään oikeille tileille ja asianmukaisille kirjanpitojaksoille. Kaikki liiketapahtumat kirjataan tarkasti ja totuudenmukaisesti yhtiön kirjanpitoon ja raportteihin ja korjaamme mahdolliset virheet nopeasti. Emme hyväksy tahallisia epätarkkuuksia taloudellisessa tai muussa raportoinnissamme.

Yhtiön toimintakertomuksessa annamme totuudenmukaista taloustietoa, joka kertoo tuloksemme ja taloudellisen tilanteemme tarkasti ja rehellisesti.

3. Eturistiriidat

Jokainen työntekijä on vastuussa siitä, että toimimme päätöksissämme ja toiminnassamme aina yhtiön edun mukaisesti. Emme anna henkilökohtaisen edun vaikuttaa päätöksentekoon silloin, kun henkilökohtainen etu ja yhtiön etu ovat keskenään ristiriidassa. Emme myöskään anna henkilökohtaisten läheisten suhteiden vaikuttaa yhtiön liiketoimintaa koskevaan päätöksentekoon.

Ilmoitamme heti eturistiriitaan johtavasta tilanteesta tai jos tilanne voisi näyttää siltä. Jos päätöksestä seuraisi henkilökohtaista etua, on työntekijän jäävättävä itsensä.

Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuudella vaadittavan menettelyn kanssa. Emme saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa muutenkaan sellaista toimintaa, joka olisi työsuhteessa noudatettavan tavan vastainen kilpailuteko ja sellaisena vahingoittaisi yhtiötä.

Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muulla tavoin haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Työntekijän on tehtävä sivutoimilupahakemus tai -ilmoitus työnantajalle yhtiön käytäntöjen mukaisesti.

4. Lahjat ja kestitseminen

Toimimme kumppaniemme kanssa aina avoimesti ja rehellisesti. Emme anna tai ota vastaan sopimattomia lahjoja, kestitsemistä tai palveluksia. Kukaan työntekijä ei myöskään saa pyytää tai vastaanottaa itselleen henkilökohtaisia etuja.

Voimme antaa tai ottaa vastaan normaalin hyvän tavan mukaisia, arvoltaan kohtuullisia ja yhteistyösuhteen luonteeseen sopivia lahjoja ja kestitsemistä. Tällaiseksi voidaan katsoa ammattiin liittyvät alan verkostoitumistilaisuudet, liiketoiminnan kannalta perustellut ja oman työtehtävän hoitamiseen liittyvät tuote- ja palveluesittelyt, asiakas- ja yhteistyökumppanilounaat ja arvoltaan vähäiset liikelahjat.

Tilaisuuksiin osallistumisesta aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista vastaa aina Tampereen Infra.

Tarjouskilpailun aikana emme osallistu kilpailuun osallistuvien yritysten järjestämiin tilaisuuksiin.

Emme yhtiönä osallistu poliittiseen toimintaan, emmekä käytä yhtiön varoja, resursseja tai tiloja minkään poliittisen puolueen tai ehdokkaan tukemiseen.

5. Toiminta kolmansien osapuolten kanssa

Suhteemme yhteistyökumppaneihin perustuu rehellisyyteen ja luottamukseen. Odotamme kumppaniemme ymmärtävän ja noudattavan lakeja, säädöksiä ja eettisiä periaatteita, sekä sitoutuvan tilaamissamme töissä samoihin sopimus- ja ympäristötavoitteisiin, joihin olemme itse sitoutuneet. Emme hyväksy väärinkäytöksiä, lahjontaa, epäasiallista kohtelua tai määräysten rikkomista.

Kumppanimme edustavat tilaamissamme töissä Tampereen Infraa. Kumppanimme toimivat työmailla tasavertaisina henkilöstöömme nähden ja työskentelemme hyvässä yhteistyössä kohti asetettua päämäärää. Emme pelkää haasteita, eikä kaikki aina mene siten kuin on suunniteltu. Ymmärrämme tämän myös kumppaniemme osalta, mutta odotamme jokaisen kantavan vastuun omasta toiminnastaan ja olevan valmis reiluun ja rakentavaan yhteistyöhön.

Edellytämme kumppaneiltamme yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamista mm. tilaajavastuulain asettamien vaatimusten mukaisesti. Emme hyväksy myöskään minkäänlaista kilpailun vääristämistä tai siihen tähtääviä toimia.

6. Yhtiön omaisuuden käyttö

Yhtiön omaisuus on hankittu yhtiön liiketoiminnan käyttöön. Jokainen työntekijä on vastuussa käyttöönsä luovutetun yhtiön omaisuuden huolellisesta ja asianmukaisesta käytöstä ja omaisuuden suojaamisesta vahingoilta, katoamiselta, varkauksilta tai väärinkäytöltä.

Käytämme yhtiön omaisuutta tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja vain liiketoimintatarkoituksiin. Emme käytä omaisuutta henkilökohtaisen hyödyn tavoitteluun tai muuhun sopimattomaan tarkoitukseen.

7. Ihmiset

Menestyksemme perustuu yhdessä menestyvään ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Yhdessä sovitut arvot ja toimintaperiaatteet ohjaavat yhteistä tapaa toimia ja kannustavat yhteistyöhön. Pyrimme luomaan osaamista ja aikaansaamista tukevan organisaatiokulttuurin. Turvallinen, reilu ja tasa-arvoinen työympäristö on kaikkien oikeus ja näistä huolehtiminen on jokaisen työntekijän velvollisuus.

Me haluamme, että työ on hyvä osa työntekijöidemme elämää ja se sopii yhteen muiden elämän osa-alueiden kanssa. Tuemme henkilöstömme hyvinvointia, jaksamista ja työkykyä sekä työn ja vapaa-ajan joustavaa yhteensovittamista. Tunnistamme onnistumisen kannalta keskeiset osaamiset ja panostamme niiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Kunnioitamme jokaisen työntekijän oikeutta oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Meillä on nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun, häirintään ja kiusaamiseen. Emme syrji ketään iän, sukupuolen, taustan, suuntautumisen, tai minkään muun syyn perusteella. Meillä aikaansaaminen, osaaminen ja asenne ratkaisee.

Jokainen esihenkilö on vastuussa avoimesta, johdonmukaisesta ja kannustavasta yhtiön johtamisperiaatteiden mukaisesta johtamisesta. Jokainen työntekijä edistää omalla toiminnallaan tavoitekulttuurin mukaista toimintaa ja käytöstä.

8. Viestintä

Viestintä on osa päivittäistä toimintaa ja yhtiön maineenhallintaa, joka kuuluu jokaisen työntekijän työhön. Ulkoisella viestinnällä vastataan kuntalaisten, median ja sidosryhmien odotuksiin ja tiedontarpeeseen avoimesti ja oikea-aikaisesti. Viestinnällä vahvistetaan yhtiön toiminnan näkyvyyttä ja tunnettuutta. Osaavan ja aikaansaavan porukan maine on ansaittava.

Organisaation asioista kerrotaan aina ensin työntekijöille. Avoin ja rehellinen työyhteisöviestintä vaikeistakin asioista lisää työntekijöiden hyvinvointia, sitoutumista ja merkityksellisyyden kokemusta. Tuemme työyhteisön toimivuutta aktiivisella ja avoimella viestinnällä ja koko henkilöstön tasa-arvoisesti saavuttavilla viestintäkanavilla.

Jokaisella työntekijällä on lojaliteettivelvoite työnantajaansa kohtaan. Se tarkoittaa, että julkisuudessa, kuten henkilökohtaisissa some-kanavissa, ei pidä julkaista materiaalia, joka vahingoittaa yhtiön mainetta tai liiketoimintaa.

Jokainen työntekijä on vastuussa omasta hyvästä viestintäkäytöksestään, kuten siitä miten vastataan puhelimeen ja sähköposteihin tai miten kuntalainen kohdataan.

9. Tietosuoja

Yhtiön toiminnassa käsitellään henkilötietoja mm. henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja sopimushallinnon yhteydessä. Tietosuoja-asiat on huomioitu toiminnassa ja jokaisesta henkilörekisteristä on laadittu tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteella kerrotaan, miksi henkilötietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

Jokainen luottamuksellisia tietoja työssään käsittelevä työntekijä on vastuussa tietojen huolellisesta ja asianmukaisesta käsittelystä. Jos saamme käyttöömme meille kuulumattomia tietoja, ilmoitamme heti tapahtuneesta ja poistamme tiedot järjestelmästämme, emmekä käytä tietoja hyödyksemme.

10. Ympäristö

Noudatamme toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä ja -asetuksia. Tunnistamme ja kannamme oman vastuumme kotiseutumme elinympäristöstä.

Olemme sitoutuneet Kestävä Tampere 2030 -ohjelmaan ja luoneet seurattavat tavoitteet, joiden avulla pystymme osaltamme vähentämään haitallisia päästöjä. Edistämme näiden Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan kirjaamiemme ilmastotoimenpiteiden toteutumista.

Tavoitteemme on vähentää päästöjä sekä ympäristöhaittoja, lisätä kiertotaloutta sekä resurssiviisautta ja tukea luonnon monimuotoisuutta. Kehitämme ja hyödynnämme tietopohjaisia ratkaisuja, joilla vähennämme hukkaa ja hävikkiä. Samalla parannamme toiminnan tuottavuutta ja säästämme luontoa.

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.