Tampereen Infran tietosuoja

Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 lähtien. Sen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja kiristyvät. Tietosuoja-asetuksen vaatimukset on huomioitava kaikessa henkilötietojen käsittelyssä: prosesseissa, tietojärjestelmissä ja hankinnoissa.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia. Henkilötietojen asianmukainen käsittely lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Tampereen Infra Oy:n toiminnassa käsitellään erilaisia henkilötietoja mm. henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja sopimushallinnon yhteydessä. Tampereen Infra Oy on tästä johtuen velvoitettu osoittamaan, että tietosuoja-asiat on huomioitu riittävän hyvin sen toiminnassa.  Meidän tulee toisin sanoen varmistaa, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Tämän lisäksi henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä tai tuhoutumiselta.

Laki edellyttää Tampereen Infraa rekisterinpitäjänä laatimaan jokaisesta henkilörekisteristä tietosuojaselosteen. Selosteen avulla informoidaan esimerkiksi asiakkaita siitä, miksi heidän tietojaan kerätään ja mihin tietoja käytetään.

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Tampereen Infra Oy:n asiakasrekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Rekisteriin tallennetaan Tampereen Infran asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien tietoja. Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja palvelun kehittämiseen sekä asiakastutkimusten tekemiseen.
 • Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta toimivia yhteistyökumppaneita. Asiakaskyselyissä kerätään vain välttämättömät tiedot eri kyselyihin liittyen.

Rekisteriin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko suoraan asiakkaana, sopimuskumppanina tai sidosryhmänä.

3. Rekisterinpitäjä Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18
33900 Tampere
y-tunnus 3022425-9

4. Rekisteristä vastaava henkilö, tehtävänimike ja yhteystiedot

Asiakasratkaisupäällikkö Jyrki Pohjankylä
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
041 730 1313

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Viestintäsuunnittelija Jyrki Ristilä
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
040 801 6422

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Kyllä

Yhtiön toimeksiannosta voi myös ulkopuoliset palveluntuottajat käsitellä henkilötietoja asiakastyytyväistutkimuksen yhteydessä.

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Suostumus, tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Oikeutettu etu, henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hallinnassa ja palveluidemme kehittämisessä.

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Tampereen Infra Oy:n asiakkaat, sopimuskumppanit ja muut sidosryhmät: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoitetiedot.
Tampereen Infra Oy:n vastaanottamat ja Tampereen kaupungin toimeksiantoihin perustuvat henkilötiedot palvelusuoritusten ja asiakaskyselyjen toteuttamista varten: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoitetiedot.

 • Yksittäisten kyselyjen kautta kerättävät tiedot ovat Tampereen Infra Oy:n sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolelle.

9. Rekisterin tietolähteet

Asiakkaat, sopimuskumppanit ja muut yhteistyötahot
Rekisteröity itse, kyselylinkki voi olla myös julkisesti esillä mm. Tampereen Infran verkkosivuilla ja some-kanavissa

10. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät

 • Intranet (Infra Oy) sisäverkon suojattu/käyttöoikeuksien rajoitettu tietojärjestelmä

11. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus?  Ei, paitsi kohdan 2 tarkoituksessa.

12. Rekisterin siirto Tampereen Infra Oy ulkopuolelle? Ei

13. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)? Ei

14. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa? Ei

15. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät. joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu käyttöoikeuksin.

Microsoft Forms tai vastaavilla -kyselyillä koottavat tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja.

16. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Rekisterinpitäjä ei säilytä henkilötietoja pidempään, kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista rekisterinpitäjän palvelujen tarjoamiseksi.

Seloste käsittelytoimista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 30 artikla

1. Rekisterin nimi

Tampereen Infra Oy:n ilmoituskanavarekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tampereen Infra Oy:n (jäljempänä ”Tampereen Infra”) ilmoituskanavarekisteri (Tampereen Infran First whistle-ilmoituskanava). Henkilötietoja käsitellään alla tarkemmin kuvatun mukaisesti Tampereen Infran eettisten ohjeiden ja muiden sisäisten määräysten ja Tampereen Infraa velvoittavan lainsäädännön ja sopimusten noudattamisen seuraamiseksi ja varmistamiseksi sekä mahdollisten Tampereen Infran toiminnassa tapahtuneiden rikosten, rikkomusten tai muiden väärinkäytösten ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja tutkintaan saattamiseksi esimerkiksi lahjontaan, kilpailuoikeuteen, hankinta-, kirjanpito- ja tilintarkastus -asioihin, tasa-arvoasioihin sekä muuhun Tampereen Infrassa mahdollisesti tapahtuvaan moitittavaan toimintaan liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös Tampereen Infraa koskevien oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi sekä tapausten tilastointia ja sisäistä raportointia varten. Tarkoituksena on varmistaa, että päätöksenteko- ja sisäinen valvontajärjestelmä toimii asianmukaisesti. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja pitämisen peruste on edellä kuvattujen toimenpiteiden toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta eli käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi seuraavasti:

Ilmoituksissa esitettyjen henkilötietojen osalta kyseessä on tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen henkilötietojen käsittely, sillä käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18
33900 Tampere
Y-tunnus 3022425-9

4. Rekisteristä vastaava henkilö, tehtävänimike ja yhteystiedot

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Sanna-Leena Puntola

Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 194 8031
sanna-leena.puntola@tampereeninfra.fi

5. Rekisterin yhteyshenkilö, Infran tietosuojavastaava

Asiakasratkaisupäällikkö Jyrki Pohjankylä

Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 041 730 1313
jyrki.pohjankyla@tampereeninfra.fi

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Ei

 

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Oikeutettu etu

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Asianosaisten (kuten ilmoituksen kohde ja ilmoituksen tekijä) yksilöintitiedot:

Nimi

Henkilötunnus

Muut yhteistiedot kuten osoite, puhelinnumero

Ilmoituksen kohteen työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten työtehtävät ja esimiehen ja yksikön nimi

Epäilty rikos, rikkomus tai väärinkäytös ja sen sisältö

Väärinkäytöksen teko- ja ilmitulotapa sekä tapaukseen liittyvä todistusaineisto

Ilmoituksen tekijän vaatimus ilmoituksen anonyymistä käsittelystä

Rekisterissä voidaan käsitellä yllä lueteltuja tietoja ilmoituksen kohteesta sekä niistä Tampereen Infran työntekijöistä tai sen sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä, joiden todetaan ilmoituksen perusteella kytkeytyvän epäiltyyn väärinkäytökseen. Tietoja käsittelevät ainoastaan rekisterinpitäjän selvitysprosessissa määrittelemät henkilöt.

9. Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan järjestelmään tehtyjen ilmoitusten kautta. Tämän jälkeen voidaan väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi kerätä muita tietoja, kuten asiaan liittyviä asiakirjoja. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tietosuoja-asetuksen puitteissa myös Tampereen Infran muista henkilörekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä tai Tampereen Infran yhteistyökumppaneilta.

10. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät

Intranet (Tampereen Infra Oy) sisäverkon suojattu/käyttöoikeuksien rajoitettu tietojärjestelmä

11. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Tampereen Infran ulkopuolisille tahoille, pois lukien alla mainitut poikkeustilanteet:

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Jos asiaan vaikuttaa liittyvän rikos, asiaan liittyvät tiedot mukaan lukien henkilötiedot voidaan luovuttaa poliisille. Tulee muistaa, että ilmoittaja voi joutua myös itse rikosvastuuseen tahallisesta väärien tietojen ilmoittamisesta.

Tietoja voidaan luovuttaa myös yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Tampereen Infra myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

12. Rekisterin siirto Tampereen Infra Oy ulkopuolelle? Ei

13. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)? Ei

14. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa? Ei

15. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tampereen Infran ilmoituskanava on toteutettu Juuriharja Consulting Group Oy:n First Whistle -järjestelmässä.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla.

Teknisesti jokainen Tampereen Infran ilmoituskanavan kautta tehty ilmoitus sisältää:

 • tunnisteen, numeron, jonka vain ilmoituksen tekijä tietää
 • tiedon kyseisen ilmoituksen tilasta: vastaanotettu/käsittelyssä/käsitelty
 • lisätietopyyntö- ja vastausmahdollisuus ilman tarkempia yksityiskohtia

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Ilmoituksen tekijä voi nähdä palvelussa ainoastaan oman ilmoituksensa.

16. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään tietojärjestelmän tietokannassa 90 päivää ilmoituksen järjestelmäkäsittelyn päättämisestä, jonka jälkeen tiedot hävitetään automaattisesti. Ilmoitusten tiedoista säilytetään ne osat, jotka ovat toiminnan, jatkokäsittelyn ja raportoinnin kannalta tarpeellista.

Mikäli tietoja on tarpeen säilyttää lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, säilytysaika on 5 vuotta tai laissa nimenomaisesti säädetty muu aika.

Mikäli tietoja on tarpeen säilyttää väärinkäytösepäilyjen jatkokäsittelyn vuoksi, säilytysaika määritellään tapauskohtaisesti erikseen.

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Tampereen Infra Oy:n henkilöstöhallinnon henkilörekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjän (Tampereen Infra Oy) henkilöstöhallinnon ja työsuhdeasioiden hoitaminen.
Rekisteriin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko työntekijänä, entisenä työntekijänä, toimeksiannosta työtä tekevänä tai toimeksiannosta työtä tehneenä henkilönä, työnhakijana, opiskelijana, harjoittelijana tai yhtiön toimielimiin kuuluvana tai kuuluneina henkilöinä.
Rekisterissä olevia tietoja yhtiö käyttää suorittaessaan niitä rekisteröityjä koskevia tehtäviä, jotka sille lakien, työehtosopimusten sekä erillisten päätösten ja määräysten perusteella kuuluvat.
Rekisteriä käytetään myös työvoiman hankintaan, henkilöstön sisäisen liikkuvuuden tukemiseen, henkilöstön osaamistietojen ylläpitoon, työntekijöiden työvälineenä sekä henkilöstön johtamisen välineenä.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18
33900 Tampere
Y-tunnus 3022425-9

4. Rekisteristä vastaava henkilö, tehtävänimike ja yhteystiedot

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Sanna-Leena Puntola
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 194 8031

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Työsuhdepäällikkö Tytti Marttila
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 801 6306

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Kyllä

Yhtiön toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat käsittelevät henkilötietoja esimerkiksi rekrytointeihin liittyvien haastattelujen ja arviointien yhteydessä. Lisäksi rekisterin sähköisten tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja.

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)

Lakisääteinen velvoite. Henkilötietojen käsittely perustuu osin rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin kuten työsopimuslainsäädännön ja työturvallisuutta koskevan lainsäädännön asettamiin edellytyksiin.
Sopimuksen täytäntöönpano. Henkilötietojen käsittely on tarpeen työsopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä valmistelemiseksi.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän oikeuteen käsitellä työntekijöiden henkilötietoja myös muuten kuin työntekijän työsopimuksen täytäntöön panemiseksi tarpeellisilta osin, ottaen huomioon että rekisterinpitäjä saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta.
Rekisteröityjen oikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä rekisterinpitäjän oikeutettua etua.

B)

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

Ei

Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

Ei

C)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

Ei

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot, kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Työntekijöiden ja muiden rekisteröityjen yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumero, pankkiyhteystiedot ja verokortti

·         Tehtävään liittyvät tiedot

·         Sivutoimeen liittyvät tiedot

·         Palkkaukseen liittyvät tiedot

·         Työntekijään liittyvät muut tiedot kuten osaamisenhallinta

·         Tutkinnot, kehityskeskustelun tiedot

·         Työnhakijaan liittyvät tarpeelliset tiedot

Työsuhteeseen liittyvät perustiedot, kuten

·         Työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä

·         Työntekijän valokuva

·         Työsopimus ja sen sisältämät ehdot, kuten rahapalkka ja muut palkitsemistavat ja etuudet

·         Työtehtävien sisältö ja titteli

·         Työsuhde-etuihin liittyvät tiedot

·         Veroihin ja työnantajamaksuihin liittyvät tiedot

·         Työntekijän vakuuttamiseen liittyvät tiedot

·         Työntekijältä kerätyt erilliset sitoumukset ja suostumukset kuten esimerkiksi sähköpostin katseluoikeus tai erillinen salassapitositoumus

·         Erityisistä henkilötietoryhmistä tallennetaan ammattiliittoon kuuluminen/jäsenyys, jos ay-jäsenmaksu peritään palkasta

·         Työsuhteen päättymiseen liittyvät tiedot ja työtodistukset

Työtehtävien hoitamiseen, työssä kehittymiseen ja työajan seurantaan liittyvät tiedot, kuten:

·         Työaikakirjanpito

·         Pätevyystiedot sekä kouluttautumiseen liittyvät tiedot

·         Tavoitteisiin ja kehityskeskusteluihin liittyvät tiedot

·         Tiedot luottamustoimista ja työnantajan maksamista jäsenyyksistä

·         Sairauspoissaolot, vuosilomat, vanhempainvapaat ja hoitovapaat sekä mahdolliset muut sovitut poissaolot (mm. opinto- ja vuorotteluvapaat)

·         Lääkärintodistukset tai -lausunnot tai muut työntekijän terveydentilaa tai työkykyisyyttä koskevat tiedot, siltä osin kuin lainsäädäntö sallii tällaisten tietojen käsittelyn

Työvälineisiin liittyvät tiedot, kuten

·         Työntekijälle myönnetyt käyttöoikeudet sekä käyttäjätunnukset ja salasanat työnantajan sähköisiin järjestelmiin ja rekistereihin

·         Työntekijälle osoitettujen työvälineiden, kuten tietokoneiden ja mobiililaitteiden sekä kulkukorttien, avainten tai muiden vastaavien tunnistetiedot

9. Rekisterin tietolähteet

·         Rekisteröidyt itse

·         Rekisteröidyn esimies

·         Työnhakuun liittyvät haastattelut

·         Henkilöstöhallinnolliset päätökset

·         Kela

·         Työterveyshuolto ja muut terveys- ja sairaanhoitopalvelujen tuottajat

·         Keva

·         Vakuutusyhtiöt

·         Verottaja

·         TE-keskus

10. Rekisteritietojen ylläpito

Henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmät, kuten palkka–, loma- ja talousseuranta, matka- ja kululaskut, kulunvalvonta, työajanseuranta, turvallisuus- ja työsuojeluhavainnot, kehityskeskustelut ja henkilöstöedut
Kaupungin internetsivut, Tampereen Infran internetsivut/intranet, Infra-appi
Intranet (Tampereen Infra Oy) sisäverkon suojattu/käyttöoikeuksien rajoitettu tietojärjestelmä.
Tietoja yhdistetään rekisterinpitäjän käyttämien sähköisten tietojärjestelmien käyttäjärekisterien tietoihin.
Tietoja yhdistetään myös yhtiön ostaman työterveyshuollon tietoihin.
11. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Kyllä, henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti verottajalle, Kelalle, eläkelaitoksille, työterveyshuollon palveluntarjoajalle sekä ammattiliitoille.
Tietoja siirretään palveluntarjoajille sekä vastaaville toimijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.
Rekrytointitilanteissa henkilötietoja luovutetaan yrityksille toimeksiantoon liittyvien haastattelujen ja arviointien yhteydessä.
12. Rekisterin siirto Tampereen Infra Oy ulkopuolelle?

Ei

13. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

Ei

14. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

Kyllä, Tampereen Infra Oy:n paperiarkisto

15. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. Manuaalisissa arkistoissa ja toimintayksiköissä on kulunvalvonta ja/tai ovien lukitus. Asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa.

16. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Säilytysaika on määritelty Tampereen Infra Oy:n arkistonmuodostussuunnitelmassa.

1. Rekisterin nimi

Tampereen Infra Oy:n Maan- ja lumenvastaanottojärjestelmän tietosuojaseloste

2. Henkilö- ja  ajoneuvotietojen käsittelyn tarkoitus:

 •  Ajoneuvon rekisteritunnusta käytetään palveluun rekisteröityneen asiakkaan tunnistamiseen laskutusta ja raportointia varten.
 • Asiakkaan rekisteröimiä tietoja käytetään laskutusta varten.
 • Rekisterin tietoja käytetään lumen- ja maankaatopaikoilla liikkuvien ajoneuvojen kulkutapahtumien seuraamiseen, selvittämiseen ja yksilöintiin.
 • Rekisterin tietoja käytetään lumen- ja maankaatopaikoilla tapahtuvien ongelmatilanteiden seuraamiseen, selvittämiseen ja yksilöintiin.

3. Rekisterinpitäjä:

Tampereen Infra Oy, Y-tunnus 3022425-9

4. Rekisteristä vastaava henkilö:

Kati Suhonen
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 351 0888

5. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Liiketoiminnan kehityspäällikkö Kati Suhonen
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 351 0888

6. Rekisterinpito ulkoistettu kolmannelle osapuolelle: kyllä

Sopimuskumppani Loihde Trust Oy, Y-tunnus 0863729-2

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus:

 • Sopimus
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

8. Rekisterin sisältämät henkilötiedot:

Sopimusyhteyshenkilöiden yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero)

Yrityksen osalta:

 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen Y-tunnus
 • Puhelinnumero
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Kaupunki
 • Maa

Laskutustiedot:

 • Viite
 • Verkkolaskuoperaattori
 • OVT-tunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Kaupunki
 • Maa

9. Ylläpitojärjestelmät:

 • Maan- ja lumenvastaanottojärjestelmä (Loihde Trust Oy)
 • Taloushallinnon järjestelmä laskutusta varten, sisäverkon suojattu/käyttöoikeuksin rajoitettu tietojärjestelmä (Tampereen Infra Oy, Tampereen Kaupunki)
 • Videotallentimet ja tietokonelaitteistot (Loihde Trust Oy)

10. Sisältääkö aineisto paperista aineistoa?

Ei

11. Rekisterin tietolähde

Tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien video- ja digikameroiden välittämä kuva-aineisto, rekisteröidyt sopimustietojen perusteella. Tunnistustiedot saadaan järjestelmään kuuluvien kameroiden välittämästä kuva-aineistosta. Video- ja digikameroilla kuvataan alueen sisääntuloväylää sekä kuormaa ja ajoneuvojen rekisterinumero tunnistetaan kuvasta.

12. Tietojen suojaamisen periaatteet:

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutetut henkilöt. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus:

Tietojen säännönmukainen luovutus: Ei

Tietojen luovutuksen peruste

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille, mikäli heillä on peruste tietojen saamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa ja käsitellä Tampereen kaupungin omien organisaatioiden välillä liiketoiminnan ja kaupungin organisaatioiden yhdessä suorittamien tehtävien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

14. Rekisterin siirto Tampereen Infra Oy:n ulkopuolelle?

Kyllä, Järjestelmätoimittaja Loihde Trust Oy:n järjestelmä siirtää integraatiolla tiedot kuormista myös Ympäristöministeriön Siirto -rekisteriin.

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

15. Henkilötietojen säilytysajat:

Rekisterinpitäjä ei säilytä henkilötietoja pidempään, kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista rekisterinpitäjän palvelujen tarjoamiseksi.

1. Rekisterin nimi

Tampereen Infra Oy:n paikantamisen henkilörekisteri

2. Henkilö- ja paikantamistietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterinpitäjä (Tampereen Infra Oy) kerää, tallentaa, järjestää, säilyttää, muokkaa, hakee ja analysoi puhelimien, ajoneuvojen ja työkoneiden paikantamistietoja omissa järjestelmissään, huolehtiakseen työnantajana seuraavista velvoitteista:

 • työturvallisuus
 • asiakaspalvelun tehostaminen

Ajoneuvoresurssien tehokkaampi käyttö

 • huolto-ohjelmien tarkempi seuranta, käyttöilmoitukset ja raportointi

Reittioptimointi ja nopeat ajoneuvojen siirrot

 • tarkempien päästölaskelmien tuottaminen
 • säästävä ajotapa ja siitä palkitseminen

Rekisteriin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko työntekijänä, entisenä työntekijänä, toimeksiannosta työtä tekevänä tai toimeksiannosta työtä tehneenä henkilönä, työnhakijana, opiskelijana, harjoittelijana tai yhtiön toimielimiin kuuluvana tai kuuluneina henkilöinä.

Rekisterissä olevia tietoja yhtiö käyttää suorittaessaan niitä rekisteröityjä koskevia tehtäviä, jotka sille lakien, työehtosopimusten sekä erillisten päätösten ja määräysten perusteella kuuluvat. Rekisteriä käytetään myös henkilöstön sisäisen liikkuvuuden tukemiseen, työntekijöiden työvälineenä sekä henkilöstön johtamisen välineenä.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18
33900 Tampere
Y-tunnus 3022425-9

4. Rekisteristä vastaava henkilö:

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Sanna-Leena Puntola
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 194 8031

5. Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Työsuhdepäällikkö Tytti Marttila
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 801 6306

6. Rekisterinpito ulkoistettu kolmannelle osapuolelle: Ei

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus:

 • Sopimus
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

8. Rekisterin sisältämät henkilötiedot:

Sopimusyhteyshenkilöiden yhteystiedot (nimi, tehtävä, sähköposti, puhelinnumero)

9. Rekisterin tietolähde

Paikantamissopimus, rekisteröidyt sopimustietojen perusteella

10. Ylläpitojärjestelmät:

 • Microsoft Office
 • Intranet (Tampereen Infra Oy) sisäverkon suojattu/käyttöoikeuksien rajoitettu tietojärjestelmä.
 • Mobiili- ja muut Infran ajoneuvoseuranta sovellukset

11. Sisältääkö aineisto paperista aineistoa? Ei

12. Tietojen suojaamisen periaatteet:
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutetut henkilöt. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.  Paikantamistiedot on suojattu käyttöoikeuksin.

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus: Ei

14. Rekisterin siirto Tampereen Infra Oy:n ulkopuolelle? Ei

15. Henkilötietojen säilytysajat:

Rekisterinpitäjä ei säilytä henkilötietoja pidempään, kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista rekisterinpitäjän palvelujen tarjoamiseksi.

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Tampereen Infra Oy:n sopimusrekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Sopimustenhallinta ja -valvonta
 • Toimittajasuhteiden ylläpito
 • Kilpailutusten toteuttaminen
 • Tilausten tekeminen
 • Sopimusten uusinta ja irtisanominen

Sopimusrekisteriin tallennetaan Infra Oy:n sopimukset ja kilpailutuksiin liittyvät asiakirjat. Rekisterin avulla sopimusasiakirjat ovat saatavilla ja hyödynnettävissä yhtiön päivittäisessä sisäisessä toiminnassa. Rekisteriin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään sopimuskumppanien edustajina tai kilpailutuksiin osallistuvien työnantajien edustajina.

Sopimukset ovat niiden yhtiön työntekijöiden saatavilla, jotka tietoa työssään tarvitsevat.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18
33900 Tampere
Y-tunnus 3022425-9

4. Rekisteristä vastaava henkilö, tehtävänimike ja yhteystiedot

Hankintapäällikkö Topi Karhu
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 487 7662

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Hankintasihteeri Eija Uusi-Piuhari
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 801 6583

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Ei

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)

 • Sopimuksen täytäntöönpano
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

B)

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

Ei

Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

Ei

C)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

Ei

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Sopimusyhteyshenkilöiden yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero, tehtävänimike)
Sopimuskumppanin työntekijöiden tietoja (syntymäaika, koulutus, työkokemus, pätevyydet)
Sopimushallintaa, kilpailutuksen toteuttamista tai markkinavuoropuhelun järjestämistä varten toimitetut henkilötiedot, esim. yrityksen yhteys- ja vastuuhenkilöitä koskevat tiedot

 • Tarjouksissa vastuu-, yhteys- tai muun henkilön yhteystiedot, koulutusta, kokemusta tai muu vastaava tieto
 • Kirjaus rikosrekisteriotteen tarkastamisesta

9. Rekisterin tietolähteet

Sopimuskumppani
Tarjousasiakirjat ja hankintasopimukset
10. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät

Microsoft Office
Intranet (Infra Oy) sisäverkon suojattu/käyttöoikeuksien rajoitettu tietojärjestelmä

11. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

Kyllä, Tampereen Infra Oy:n paperiarkisto

12. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

Sopimusrekisterin tiedot on suojattu käyttöoikeuksin. Manuaalinen aineisto on lukollisessa arkistotilassa.

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus

Ei

14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

Ei

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Sopimusten säilytysaika on määritetty Tampereen Infra Oy:n arkistonmuodostussuunnitelmassa. Ostosopimukset 10 v sopimuksen päättymisestä (oma tarve)

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Tampereen Infra Oy:n taloushallinnon henkilörekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä (Tampereen Infra Oy) kerää, tallentaa, järjestää, jäsentää, säilyttää, muokkaa, hakee ja luovuttaa henkilötietoja myyntilaskutuksen ja ostolaskujen hoitamiseksi.
Rekisteriin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko suoraan asiakkaana tai sopimuskumppanina. Rekisteröity henkilötieto voi perustua myös rekisterinpitäjän asiakkaan toimeksiantoon tai lakiin perustuvan palvelusuorituksen toteuttamiseksi.
Rekisterissä olevia tietoja rekisterinpitäjä käyttää suorittaessaan niitä rekisteröityjä koskevia tehtäviä, jotka sille lakien (Art 6 kohta 1 c), erillisten päätösten, määräysten tai sopimuksen toteuttamiseen liittyvän tarpeen (Art 6 kohta 1 b) perusteella kuuluvat.

3. Rekisterinpitäjä Tampereen Infra Oy

Patamäenkatu 18
33900 Tampere
Y-tunnus 3022425-9

4. Rekisteristä vastaava henkilö, tehtävänimike ja yhteystiedot

Talouspäällikkö Katariina Torkkola
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 800 4286

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Taloussihteeri Kirsi Mäkelä
Tampereen Infra Oy
Patamäenkatu 18, 33900 Tampere
p. 040 801 6360

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

Kyllä

Yhtiön toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat käsittelevät henkilötietoja esimerkiksi SAP-järjestelmään tietojen avaamisen yhteydessä. Lisäksi rekisterin sähköisten tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja.

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)

Sopimus

Lakisääteinen velvoite

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:

Arkistolaki (831/1994)
Arvonlisäverolaki (1501/1993)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Kirjanpitolaki (1336/1997)
Laki verotusmenettelystä (1558/1995)
Laki saatavien perinnästä (513/1999)
Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

B)

Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri

Ei

Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

Ei

C)

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien

Ei

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Tampereen Infra Oy:n asiakkaat ja sopimuskumppanit: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoitetiedot, y-tunnus tai hetu
Tampereen Infra Oy:n vastaanottamat ja Tampereen kaupungin toimeksiantoihin perustuvat henkilötiedot palvelusuoritusten toteuttamista ja laskuttamista varten: Nimi ja osoitetiedot, Y-tunnus tai hetu

9. Rekisterin tietolähteet

Asiakkaat
Sopimuskumppanit

10. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät

 • SAP järjestelmä
 • Intranet (Infra Oy) sisäverkon suojattu/käyttöoikeuksien rajoitettu verkkolevy.

11. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa

Kyllä, Monetra Oy:n ja Tampereen Infra OY:n paperiarkisto

12. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu käyttöoikeuksin.

Manuaalisissa arkistoissa ja toimintayksiköissä on kulunvalvonta ja/tai ovien lukitus. Asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa.

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Kyllä, Monetra Pirkanmaa Oy

14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

Ei

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Rekisterinpitäjä ei säilytä henkilötietoja pidempään, kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista rekisterinpitäjän palvelujen tarjoamiseksi ja lainsäädännöstä johtuvien velvoitteidensa toteuttamiseksi.

Kirjanpitolain (1336/1997) 2:10.1 §:n mukaan tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten, että lain toisen luvun 6, 7 ja 9 §:n vaatimukset täyttyvät. Lisäksi kirjanpitolain 2:10.2 §:n mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin 1 momentissa mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt siten, että 6, 7 ja 9 §:n vaatimukset täyttyvät.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Tampereen Infra Oy:n henkilörekistereissä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Tampereen Infra Oy toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, Tampereen Infra voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, Tampereen Infra voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa Tampereen Infra osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Mikäli Tampereen Infra ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei Tampereen Infra hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua Tampereen Infran rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai Tampereen Infran kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan Tampereen Infran arkistointiohjeita ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Tampereen Infran henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai Tampereen Infralle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Ottakaa yhteyttä Tampereen Infran tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Tietosuojavastaava:

Jyrki Pohjankylä
Asiakasratkaisupäällikkö
041 730 1313
etunimi.sukunimi@tampereeninfra.fi

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.