Ajankohtaista

Kiertotalousosaaminen kasvoi KIERTAS-koulutusohjelman kumppanina

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta keväällä 2021. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä.

Kiertotalous on talousmalli, joka hillitsee luonnonvarojen ylikulutusta, luonnonkatoa ja ilmastokriisiä. Kiertotalouden ydin on hyödyntää käytössä olevia materiaaleja ylläpitäen näiden arvoa. Kiertotaloutta ei tule nähdä vain kierrättämisenä, vaan myös korjaamisena, jakamisena ja vuokrapalveluina. Kiertotalous toimii lineaarisen ota-tee-käytä-hävitä talouden vastakohtana.

Tampereen Infran strategiassa on nostettu kiertotalous ja sen kehittäminen yhdeksi keskeiseksi teemaksi. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että resurssitehokkuuteen ja maamassojen entistä parempaan kierrättämiseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota ja niiden eteen tehdään aktiivisesti työtä. Tarkoitus on saada maamassat kiertämään työmaalta toiselle ilman välivarastointia, mutta myös kierrättää ja jatkojalostaa eri materiaaleja välivarastopaikoilla, sanoo Infran kiertotalouspalveluista vastaava rakennuttajapäällikkö Kati Suhonen.

Kiertotalousosaaminen ja sen lisääminen on keskeistä kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi. Kiertotalousasiantuntijan työllistäminen Tampereen Yliopiston Jatkuvan oppimisen palveluiden KIERTAS-koulutusohjelmasta on auttanut hahmottamaan lisää mahdollisuuksia ja kiertotalouden ratkaisuja liiketoiminnassa. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Sanna-Leena Puntolan mukaan oppilaitosyhteistyö ja työvoimakoulutus ovat osoittautuneet usein toimiviksi väyliksi löytää uusia osaajia yhtiön muuttuviin osaamistarpeisiin.

Maaret Siitonen
Kiertotalousasiantuntija Maaret Siitonen

Kiertotalousasiantuntijaksi KIERTAS-koulutusohjelmassa

Maaret Siitonen toimii Tampereen Infrassa kiertotalousasiantuntijana ja suorittaa opintoihinsa sisältyvän kolmen kuukauden mittaisen työssäoppimisjakson. Maaret opiskelee KIERTAS kiertotalousasiantuntijan työvoimakoulutuksessa, joka vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin tunnistaen kiertotalouden rajapinnat muihin toimialoihin. Koulutus käsittelee mm. kiertotalouden perusperiaatteita, haasteita ja ratkaisuja, kiertotalouden liiketoimintamalleja ja niiden erityispiirteitä sekä kestävän kehityksen ja kilpailukyisen toiminnan kestävän tuotannon näkökulmia.

Maaret on työskennellyt pitkään laadun, hankinnan ja tuotehallinnan ammattilaisena. Oman osaamisen kehittäminen kiertotalouden parissa tuntui luontevalta ratkaisulta. Aiheen ajankohtaisuus, oma mielenkiinto ja organisaatioiden konkreettinen tarve kiertotalouden osaajille olivat vaikuttavia tekijöitä hakeutua koulutukseen.

Infralla Maaretin keskeisiä työtehtäviä kiertotalouden kehittämiseksi ovat:

·        Toimintamalli kiertotalousalueille

·        Prosessikuvaukset ja dokumentointi

·        Ohjeistusten luonti, päivitykset sekä tiedonhallinta

·        Spesifikaatiokortit maalajeille

Kiertotalouden kehittämisellä pyritään resurssiviisauteen ja maamassojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Materiaalitehokkuutta syntyy, kun neitseellisten maa-ainesten sijasta hyödynnettävissä on jatkokäyttökohteisiin soveltuvat massat, joiden kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Perusteltua on tulevaisuudessa laatia arvonluontijärjestelmää, joka tukee maa-ainesten elinkaaren pidentämistä ja osoittaa numeraalista dataa aikaansaaduista kustannussäästöistä. Kiertotalousalueilla toiminta suunnitellaan laadukkaaksi, kustannustehokkaaksi ja käytäntöjä tukevaksi, jotta materiaalit saadaan kiertämään fiksusti. Eri vaiheissa korostuvat, miten tärkeää jokaisen työntekijän panos kiertotaloudessa on.

Maaretin mukaan hänet on otettu Infralla lämpimästi vastaan. Ihmiset ovat kiinnostuneesti halunneet osallistua mukaan kiertotalousosaamisen kehittämiseen. Maaret kannustaa ihmisiä olemaan rohkeita tuomaan uusia ideoita esille kiertotaloudesta. ”Visiota saadaan aikaiseksi yhdessä!” ovat Maaretin terveiset infralaisille.

 

Teksti: Veronica Volanen, HR- ja viestintäharjoittelija

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.