Eettinen ilmoituskanava

Ilmoituskanavassa voit ilmoittaa Tampereen Infra Oy:n toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että saamme mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme.

Voit tämän kanavan kautta ilmoittaa luottamuksellisesti havaitsemistasi tai epäilemistäsi väärinkäytöksistä tai muusta asiattomasta toiminnasta.

Huomioithan että kanava on ensisijaisesti tarkoitettu ilmoituksiin, jotka koskevat: rikosta, rikkomusta, väärinkäytöstä, laiminlyöntiä tai tekoa, josta 1) voi seurata vankeusrangaistus, sakko tai rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus tai 2) voi seurata yleiseen etuun kohdistuva uhka tai vakava haitta taikka huomattavia riskejä yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Lain (EU direktiivi 2019/1937) soveltumisen ja ilmoittajan suojan saamisen edellytyksenä on, että ilmoitettavasta rikkomisesta voisi seurata jokin edellä mainituista seuraamuksista.

Tampereen Infra Oy käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti ja ilmoittajan yksityisyyttä kunnioittaen, vaikka ne eivät kuuluisikaan edellä mainitun lain soveltamisalaan.

Voit ilmoittaa epäilemistäsi väärinkäytöksistä muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Euroopan unionin tai kansallisten kilpailusääntöjen rikkomisesta
 • Kilpailuoikeusrikkomukset, hankinnat ja sopimukset
 • Rahanpesu tai verorikokset
 • Eturistiriidat, väärinkäytökset
 • Ympäristön pilaaminen
 • Lahjonta, korruptio tai muut laittomat maksut
 • Tietoturva-, tietosuoja- ja tekijänoikeusrikkomukset
 • Perusteeton edustaminen tai matkustaminen, oikeudeton lahja
 • Epäasialliset työskentelyolosuhteet, työturvarikkomukset
 • Liikenneturvallisuus
 • Eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä
 • Sellaisesta sääntöjen ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta, johon puuttuminen yhteisön normaalien sisäisten prosessien kautta ei ole mahdollista.

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171

Ilmoituskanava ei ole yleinen palautekanava vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu.

Jätä Ilmoitus

Oikeuskanslerinviraston ohjeita ilmoituksen tekemisestä

Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

First Whistle -ilmoituskanavan tietosivu

 

Kotikulmat kuntoon
rotvallin molemmin puolin.